ประเทศไทยมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีให้มากที่สุด การมีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาและการเกิด Innovation